Tue03282023

Last update

Εκδηλωσεις (27)

19-03-2011
Θεσσαλονίκη

 

«Το Σύμπαν της Ρωσικής Πρωτοπορίας»

Με αφορμή την έκθεση «Το Σύμπαν της Ρωσικής Πρωτοπορίας», μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Ρωσικής Γλώσσας της Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών, ώστε να θαυμάσουν από κοντά και να μυηθούν στον καλλιτεχνικό πλούτο της Ρωσικής Avant Garde. Έκθεση που εξερευνά τη στενή σχέση ανάμεσα στην τέχνη, την φιλοσοφία και τις επιστήμες στη Ρωσία, πριν και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1917, εστιάζοντας στο διάστημα και το όραμα των διαπλανητικών ταξιδιών, μέσα από έργα της Συλλογής Κωστάκη του ΚΜΣΤ των διάσημων K.Malevich, V.Tatlin, V.Kandinsky, El Lissitzky, L.Popova, O.Rozanova, N.Udaltsova, A.Rodchenko, S.Nikritin και πολλών άλλων, καθώς και έργα άλλων Μουσείων και Συλλογών από τη Ρωσία και το εξωτερικό.

Την έκθεση συνόδευσαν προβολές ταινιών επιστημονικής φαντασίας της περιόδου εκείνης και μεταγενέστερα, καθώς και πλούσιο αρχειακό υλικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως λόγω αυτής της έκθεσης, κυκλοφόρησαν 2 κατάλογοι (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα ξεχωριστά), 400 σελίδων περίπου που περιέχουν άρθρα ξένων ειδικών αναφορικά με τη Ρωσική Πρωτοπορία και τη Συλλογή Κωστάκη. Πρόκειται για μελέτες οι οποίες επιχειρούν μία διείσδυση στα "μυστικά" της περίφημης αυτής τέχνης που χαρακτήρισε βέβαια μία συγκεκριμένη χώρα και μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Σοβιετική Ένωση, 1910-1930) αλλά έπαιξε σημαντικό ρόλο, όπως είναι γνωστό, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του μοντερνισμού στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Αλέξανδρος Νικολαίδης
Καθηγητής Ρωσικής γλώσσας
19-03-2011
Θεσσαλονίκη

 

Международный научно-методический семинар по русскому языку во Флорине

19 октября 2010 года  в  маленьком городе Флорина ,  что  на севере  Греции, недалеко от г. Салоники, был проведён Международный семинар, посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, который организовали факультет Балканистики...

 


Международный научно-методический семинар по русскому языку во Флорине

19 октября 2010 года  в  маленьком городе Флорина ,  что  на севере  Греции, недалеко от г. Салоники, был проведён Международный семинар, посвящённый 150-летию со дня рождения А.П.Чехова, который организовали факультет Балканистики Западно-Македонского университета и Всегреческая Ассоциация преподавателей русского языка и литературы. Экономическую помощь оказали ректорат университета, Генеральное консульство Российской Федерации в Салониках и номархия г. Флорина. Участников семинара тепло приветствовали декан факультета Балканистики проф. А.Киридис, вице-консул  Генерального консульства России в Салониках Б.А. Мещанов, профессор МГУ, председатель Чеховской комиссии РАН В.Б. Катаев и Председатель Всегреческой ассоциации преподавателей-русистов  (ВАПРЯЛ) профессор Е.Ф.Журавлёва. 
Семинар был посвящён 150-летию со дня рождения великого русского писателя Антона  Павловича Чехова.
Помимо докладов, которые были посвящены непосредственно творчеству Чехова, общей темой семинара стал русский язык как иностранный и методика его преподавания.
Первую, научную  часть семинара открыл  профессор МГУ им. Ломоносова В.Б. Катаев докладом «О месте Чехова в мировой культуре ХХ века». Докладчик отметил, что признание и распространение произведений Чехова во всём мире является знаком культурной глобализации. Многие  современные писатели Запада и Востока называют Чехова своим  предтечей. «Всечеловеческие масштабы, а не только русский или какой-то другой конкретный национальный климат стали общепризнанными качествами произведений писателя». Продвижение чеховских текстов в иные культуры проходило «наплывами» и «волнообразно». При этом отмечено, что вхождение в иные культуры начинается с перевода.
Именно трудностям перевода произведений Чехова  на другие языки и был посвящён второй доклад на этом семинаре, который представила  профессор Белградского университета В.В. Борисенко. В её докладе главное внимание было уделено проблемам перевода произведений Чехова на сербский язык, где сложности связаны не только с различиями в фонетических системах русского и сербского языков, но и с многообразием стилистических нюансировок чеховских произведений ,  которые зачастую утрачиваются или искажаются  в сербских переводах.
О пьесах Чехова «Чайка» и «Три сестры» на сцене греческого театра  рассказала выпускница  факультета Балканистики  Диана Гавриилиду. Кроме того, она   поделилась своими впечатлениями и о прошедшей  в МГУ имени Ломоносова в 2005 году   5-ой научной конференции молодых исследователей русского писателя, где выступала с докладом, и о занятиях спецкурса по творчеству Чехова на родном факультете Западно-Македонского университета в г. Флорина.
Во второй части семинара, посвящённой вопросам  методики преподавания русского языка как иностранного, всеобщее внимание привлекли доклады как местных преподавателей, так и гостей из Москвы. Так, например, о перспективах развития  тесто-ориентированного обучения греческих студентов рассказала преподаватель русского языка в Греции Т.Б. Халкониду. Здесь речь шла о том, что Греция, благодаря ходатайству Российского Центра Науки и Культуры (РЦНК, Афины),  в 2010 году признала сертификат филологического ф-та МГУ имени Ломоносова  в Верховном Совете по распределению государственных вакантных мест (Α.Σ.Ε.Π.). В связи с этим значительно возрос  интерес к русскому языку, особенно к сдаче экзамена на получение сертификата, в котором указывается уровень владения русским языком как иностранным.  В докладе Халкониду подробно освещается, что следует понимать под тесто-ориентированным обучением, и приводятся основные типы ошибок студентов при их обучении устной и письменной русской речи.
Вопросам методики преподавания русского языка в греческой аудитории  был посвящён и доклад профессора факультета Балканистики Западно-Македонского Университета Е.Ф. Журавлёвой «Принципы написания национально ориентированного учебника по русской фонетике в сравнении с греческой». Автор говорила об основах национально ориентированного учебного пособия по русской фонетике для греческих студентов, исходя при этом из оснополагающего утверждения Л.В.Щербы, что путь обучения чужому языку – это  «путь сознательного отталкивания от родного языка.» Проводилось сопоставление фонетик двух языков и особо отмечались трудности, вызванные различием в их фонетических системах, а также и различием графической фиксации фонетических единиц в этих двух сравниваемых языках.
Об особенностях преподавания русского языка как иностранного в греческой аудитории говорила и коллега предыдущего докладчика, также преподаватель русского языка факультета Балканистики Н.Ф.Даниилиду.
Что касается докладов московских гостей семинара, то живой интерес вызвал доклад профессора филологического факультета МГУ Дунаевой Л.А. «Русский язык как иностранный и современные технологии», где речь шла об использовании Интернета как на начальном, так и на продвинутом этапе обучения русскому языку. Были даны электронные адреса многих русских сайтов, и предлагалось создать свою виртуальную библиотеку русских словарей и справочников.
Не менее интересен был и доклад другого профессора МГУ И.В.Ружицкого «Трудные случаи словоупотребления  в русской речи», где докладчик предложил рассматривать значение каждого слова с 3-х позиций: его семантики, с когнитивной точки зрения и со стилистической. Особенно интересны наблюдения автора над различием в употреблении различных частиц (-то, -ка, ведь)  и наречий (  уже, ещё).
Следует особо подчеркнуть, что помимо теоретических вопросов, связанных с творчеством Чехова и с методикой преподавания  РКИ вообще, были заслушаны доклады и обсуждены вопросы преподавания РКИ именно в греческой аудитории. И такой принцип проведения семинара себя  оправдал, так как  пришли некоторые преподаватели и студенты других языков.  Всего на семинаре побывало свыше 280 студентов, аспирантов и преподавателей университета, членов ассоциации – учителей русского языка Северной Греции, нуждающихся в методической помощи и систематических консультациях.
При этом следует отметить, что семинар сопровождали четыре большие выставки: Чехов и его творчество; Юбилей Чехова на его родине в Таганроге; Чехов на факультете Балканистики Западно-Македонского университета Греции, где были представлены курсовые и дипломные работы по творчеству Чехова, подготовленные на спецкурсе профессора  этого факультета Е.Ф. Журавлёвой; и наконец – выставка фотоматериалов предыдущих семинаров, проведённых Всегреческой ассоциацией преподавателей-русистов.
В этой связи хотелось бы особо подчеркнуть огромную и плодотворную работу  самого председателя Всегреческой ассоциации преподавателей русского языка – профессора  Е.Ф.Журавлёвой, которая   проявила здесь не только высокий научный уровень, но и блестящие организаторские способности при подготовке и проведении данного семинара. Несомненно, что именно с активной работой этого профессора и с усилиями возглавляемого ею коллектива греческих русистов  связан самый большой интерес, проявленный греческими студентами при выборе иностранного языка на этом факультете в 2009-2010 учебном году: из 130 заявлений студентов, желающих изучать один из предлагаемых факультетом иностранных языков (русский, сербский, болгарский, турецкий, румынский, албанский), русский язык выбрали 77 студентов, а на остальные пять языков пришлось всего 53 заявления.
Семинар был завершён торжественным ужином с русскими и греческими песнями и танцем Сиртаки.
Несомненно, что успешное проведение этого семинара  очень благоприятно скажется на дальнейшем росте интереса к русскому языку и к русской культуре в Греции.

20 ноября 2010г. Проф. Вера Васильевна Борисенко                                                              (Белградский университет, Сербия).
 

 

Στις 19 Οκτωβρίου 2010 στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, έλαβε χώρα το Διεθνές Συμπόσιο-Σεμινάριο «Η ρωσική γλώσσα ως ξένη και η διδασκαλία της».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

«РУССКИЙ ЯЗЫК В ЕВРОПЕ. Обмен опытом»

27.03.2010, г.Салоники, Goethe-Institut (Βασ.Όλγας 66)

 

Page 2 of 2